NP Krka, ulaz Lozovac

N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja ulaza LOZOVAC
Javna ustanova Nacionalni park KRKA raspisuje i provodi

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja ulaza LOZOVAC

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1.1. INVESTITOR i RASPISIVAČ natječaja je Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, kojeg zastupa ravnatelj mr. Željko Bulat, dipl. iur.
1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je Ured ovlaštenog arhitekta Lino Jajac, Šibenik , Ive Zaninovića 5 kojeg zastupa ovlašteni arhitekt Lino jajac dipl. ing. arh. mb 091 2021 092
1.3. VRSTA NATJEČAJA
državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni, arhitektonsko urbanistički za realizaciju
1.4. SVRHA I CILJ natječaja su redefinicija prometnog, prostornog i oblikovnog koncepta današnjeg kopnenog ulaza LOZOVAC i oblikovanje novog, potrebama prikladnijeg arhitektonsko urbanističkog rješenja.
Očekuje se atraktivno, funkcionalno i ekonomično arhitektonsko urbanističko rješenje kojim će se zadovoljiti potrebe široke skale posjetitelja i zaposlenog osoblja, koje će se odgovarajuće interpolirati u slojeviti tradicijski i pejzažni kontekst prostora te koje će doprinijeti vrijednostima šireg prostora.
Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG. (NN 112/06)
1.5. PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe, a koje ispunjavaju stručne uvjete objavljene u raspisu natječaja. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni ako natjecatelj ima pravo nositi titulu ovlaštenog arhitekta ili je dipl. inž. arh.
1.6. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.
1.7. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
1.8. Raspis natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni u „Slobodnoj Dalmaciji“ te na web-stranici Nacionalnog parka KRKA: www.npkrka.hr , web-stranici Udruženja hrvatskih arhitekata: www.uha.hr., Narodnim novinama
1.9. Obavijest o raspisu natječaja bit će dostavljena županijskim i gradskim društvima arhitekata.

II. DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje dokumentaciju:
TEKSTUALNI DIO
- Opći uvjeti natječaja
- Program natječaja - izrađen od strane URED OVL. ARH. Lino Jajac 22000 Šibenik,
Ive Zaninovića br 5 - ovlašteni arhitekt Lino Jajac dipl. inž. arh.
GRAFIČKI PRIKAZI
- Posebna geodetska podloga - situacija - zona obuhvata
- idejni projekt pristupne prometnice
- Izvod iz Prostornog plana Šibensko-kninske županije
- Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
- OSTALO
Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom /CD ROM/ mediju

III. ROKOVI
3.1. Početak natječaja je 15. svibnja 2012. godine.

Natječajne podloge mogu se naručiti i podići radnim danom od 9-14 sati u Javnoj ustanovi Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, e-mail: info@npk.hr
3.2. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 05. lipnja 2012. godine.
Pitanja se dostavljaju na adresu: Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, e-mail: info@npk.hr.
Pisani odgovori bit će dostavljeni do 12. lipnja 2012. godine svima koji su podigli natječajne podloge.
3.3. Rok predaje natječajnih radova je 20. srpnja 2012. godine, do 16.00 sati u Javnoj ustanovi Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik.
Za radove koji se šalju poštom, vrijedi sat, datum i žig na pošiljci (do 16.00 sati).
3.4. Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim telegramom ili faxom na broj +385 (0)22.201.744 obavijestiti Javnu ustanovu Nacionalni park KRKA. U obavijesti treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena. Krajnji rok prispijeća radova u Javnu ustanovu Nacionalni park KRKA je 23. srpnja 2012. godine
3.5. Ocjenjivački sud završit će s radom očekivano do 03. kolovoza 2012. godine.
3.5. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima pismenim putem i objavljen u sredstvima
javnog informiranja najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
3.7.1. Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u Šibeniku u trajanju 10 dana. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će pismeno obaviješteni svi natjecatelji.
3.8. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

IV. NAGRADE
4.1.1. Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5 ) radova koja su stručno izrađena i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud u pravilu će dodijeliti sljedeće nagrade u netto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 104.000 kn
II. nagrada 65.000 kn
III. nagrada 37.000 kn

4.2. Trima radovima dati će se otkup u vrijednosti od 18.000 kn netto.
4.3. Ako stigne manji broj radova u smislu točke 4.1. proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

V. OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova :

Članovi:
mr. Željko Bulat, dipl. iur., Nacionalni park KRKA
Mirna Bojić, dipl. ing. agr. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb
Zoran Popović, ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik
Damir Lučev, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik
mr. sc. Gustav Červar, dipl. ing. arh., Šibenik
prof. dr. sc. Zdravko Peran , dipl. ing. prom., Šibenik
Miro Škugor, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture Šibenik

Članovi zamjenici:
mag.sc. Krešimir Petković, dipl. inž. arh., Šibenik
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ., ovlašteni arhitekt, Šibenik

Tehnička komisija:
Živana Stošić, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture, Šibenik
Silvana Čelar, ing. arh., Šibenik

Tajnik natječaja
Lino Jajac, dipl. ing arh. ovlašteni arhitekt, Šibenik

više na: www.d-a-si.hr
vrh stranice