Trgovački kompleks K-2

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2
Lan nekretnine d.o.o. raspisuje, a
Matrix-d-inženjering d.o.o. organizira i provodi

OTVORENI ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI
N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2 južno od Jadranske avenije u Zagrebu
I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA>
1.1. RASPISIVAČnatječaja jeLan nekretnine d.o.o. ,Samoborska cesta 348,Zagreb, koju zastupa gosp. Krešimir Mihaljević.
1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je Matrix-d-inženjering d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb, kojeg zastupa direktor Miroslav Dragomanović, dipl. ing. arh., ovl. arh., br.ovl. 1027
1.3. VRSTA NATJEČAJA
Otvoreni, jedno-stupanjski, anonimni, za realizaciju, arhitektonsko-urbanistički natječaj.
1.4. PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2 južno od Jadranske avenije u Zagrebu.
Prema Programu Raspisivača približna građevinska bruto površina iznosi : 5.800 m2 nadzemno
Programom natječaja nije planirana podzemna izgradnja.
1.5. SVRHA I CILJ provedbe natječaja je dobiti kvalitetno arhitektonsko-urbanističko, oblikovno i funkcionalno rješenje građevina na prostoru zone gospodarske namjene za trgovačke komplekse, planske oznake K-2 i to: Trgovačko uslužnog kompleksa na prostoru u vlasništvu tvrtke Lan nekretnine d.o.o. i Poslovnog kompleksa na preostalom dijelu zone planske oznake K-2, čijom će se izgradnjom afirmirati do sada neizgrađeni dio prostora južno od Jadranske avenije i zapadno od od već izgrađene strukture trgovačkog kompleksa i stambenog naselja Lanište na važnoj poziciji jugozapadnog ulaza u Grad
1.6. Natječaj je raspisan i provodi se u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata, kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
1.7. Registarski brojnatječaja je 180-14-ZG-IUA određen od strane Odbora za natječaje HKA.
1.8. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, izrađivač natječajnog programa kao i njihovi bliski srodnici i neposredni suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.
1.9. Pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke osobe koji su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj . Stručnost je zadovoljena kada kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt član Hrvatske komore arhitekata.
1.10. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
1.11. Obavijest o raspisu i rezultatima natječaja bit će javno objavljeni u tisku.

II. DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
A. Opći uvjeti natječaja
B. Program za provedbu natječaja
C. Radne podloge

Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom mediju.

III. ROKOVI
3.1. Početak natječaja je 10. srpnja 2014. godine.
3.2. Natječajne podloge mogu se naručiti putem elektronske pošte (miroslav.dragomanovic@gmail.com) i preuzeti radnim danom od 10 -13 sati u tvrtki Matrix-d-inženjering d.o.o. P i T Erdody 17/2, uz prethodnu telefonsku najavu na 098 98 29 390 , te uz predočenje potvrde o uplati 500,00 kn plativih na tvrtku Matrix-d- inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb, IBAN HR 65 23600001101337297 Zagrebačka banka, svrha doznake:podloge natječaja za zonu namjene trgoavački kompleksi K-2, južno od Jadranske avenije u Zagrebu, sa OIB-om kao pozivom na broj za fizičke i pravne osobe. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 28.srpnja 2014.godine do 13.00 sati.
3.3 Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do28.srpnja 2014.godine do 13 sati.
3.4 Pitanja se dostavljaju putem elektronske pošte (miroslav.dragomanovic@gmail.com)
Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do 05.kolovoz 2014. godine
3.5. Rok predaje natječajnih radova je 08. rujna 2014. godine do 13.00 sati, bez obzira na način dostave,na adresi. Ul. Divka Budaka 18, Zagreb, sa napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ
3.6. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do26.rujna. 2014. godine
3.7. Obavijst o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
3.8. Izložbanatječajnihradovaodržatćeseu roku od mjesec dana pozavršetkuradaOcjenjivačkogasuda.
O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.
3.9. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

IV. NAGRADE
4.1. Određuje se nagradni fond od 190.000,00 kn. netto,
4.2. Ako do određenog roka prispije najmanje 3 (tri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
Prva nagrada 95.000,00 kn neto
Druga nagrada 57.000,00 kn neto
Treća nagrada 38.000,00 kn neto

Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 3 (tri) Ocjenjivački sud može promjeniti fond i raspored nagrada sukladno čl. 29 - Raspodjela nagradnog fonda; Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN br. 112/2006)
Nagrade koje natjecateljima dodjeljuje Ocjenjivački sud u skladu sa Općim uvjetima natječaja natjecateljima plaća direktno raspisivač natječaja, tvrtka Lan nekretnine d.o.o. Samoborska cesta 348, Zagreb, temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima.
4.3. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.

VI. OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
Članovi Ocjenjivačkog suda
1. dr.sc. prof. Goran Poljanec,dipl. ing. arh, predstavnik provoditelja, predsjednik OS
2. Krešimir Mihaljević, predstavnik raspisivača, dopredsjednik OS
3. Ivan Rogar, dipl. ing.arh. predstavnik provoditelja, ovl. arh.br. ovl. 1408
4. Ivana Coc, dipl. ing.arh, predstavnik. provoditelja, ovl. arh. br.ovl. 2637
5 Dominik Horvat, dipl.ing. građ, predstavnik raspisivača
Zamjenik člana OS
Dražen Banković, dipl. ing. arh. ovl. arh. br.ovl. 3232
Tehnička komisija
Ivana Crnošija Galović, dipl. ing.arh. ovl. arh. br.ovl. 2143
Tajnik natječaja
Lovorka Prpić, dipl. ing.arh, ovl. arh. br.ovl. 2818

VII. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
Natjecatelji prema priloženom Programu i Općim uvjetima natječaja izrađuje idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje koje sadrži priloge i to:
A/ GRAFIČKI PRIKAZI
1. DETALJNA SITUACIJA NA DIGITALNOM KATASTRU SA RJEŠENJEM KOLNOG I PJEŠAČKOG PROMETA I ZELENILA 1:1000
2. ARHITEKTONSKO RJEŠENJE 1:500
tlocrti svih etaža
karakteristični presjeci- minimalno 2 presjeka
pročelja
3. PROSTORNI PRIKAZI (minimalno 2 prikaza)
Obvezan 3D sa Jadranske avenije dolazeći iz pravca Karlovca prema Zagrebu sa prikazom gradnje u zoni planske oznake K-2.
B/ TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA (najviše 3 kartica teksta)
1. OBRAZLOŽENJE KONCEPTA
2. OPIS FUNKCIONALNIH SPECIFIČNOSTI TEHNOLOŠKIH CJELINA
3. OPIS KONSTRUKCIJE
4. OPIS PRIMJENJENIH MATERIJALA
5. ISKAZ URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKIH PARAMETARA GRADNJE ZA:

Iskaz A) Trgovačko uslužni kompleks
Iskaz B ) Poslovni kompleks
Iskaz C ) Rekapitulacija A + B, a sadrži :
- površina građevne čestice
- ukupna nadzemna GBP
- izgrađenost u %
- koeficjent iskoristivosti
- visina građevine (broj etaža i visina izražena u metrima)
- iskaz parkirališno - garažnih mjesta
Tekstualno obrazloženje mora sadržavati sve umanjene grafičke prikaze

VIII. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
8.1. Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- Primjerenost prostornog koncepta u odnosu na urbani kontekst
- Racionalnost i ekonomičnost rješenja
- Prostorna i oblikovna kvaliteta
- Održivost energetskog rješenja

IX. OPREMA NATJEČAJNOG RADA
9.1. Propisuje se format listova B2–500x707 mm,nekaširano uz uporabu minimalnog broja listova potrebnih za razumjevanje rada., u zapečačenom omotu
9.2. Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu. Svi grafički prikazi i tekstualni prilozi rada predaju se i u digitalnoj formi na CD–u u 5 (pet) primjerka (obavezno PDF. format tekst i nacrti)
9.3. Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u 5 (pet) primjerka. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima umanjenim na format A3, u zapečačenom omotu.
9.4. Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.
9.5. Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće podatke:
A) Omotnica s natpisom "AUTOR"
Za isplatu pojedincima :
- Ime/imena autora sa adresom i brojem telefona
- OIB i naziv porezne uprave kojoj se plaća porez
- Broj i naziv banke te IBAN, vrsta poreznihobveza koje treba podmiriti
- izjava o podijeli nagrada u postocima ( vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu)
Za isplatu na tvrtku:
- Ime/imena autora sa adresom i brojem telefona
- Naziv tvrtke, adresa, IBAN, OIB
- izjava autora o suglasnosti isplate honorara na račun tvrtke, potpisana od svih autora
B) Omotnica s natpisom "ADRESA ZA OBAVIJESTI"
- Adresa za dostavu obavijesti, adresa eletronskee pošte, telefon / mobitel
- Izjava kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.
C) Omotnica s natpisom "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE"
Uvjeti za "osobu ovlaštenu za projektiranje" s kojom se potpisuje ugovor o projektiranju:
- osnovni podaci o ponuditelju (nositelju izrade projektne dokumentacije): naziv, OIB, sjedište, odgovorna osoba, IBAN i banka)
- preslika izvoda iz sudskog registra za djelokrug rada ponuditelja
- dokaz tehničke i stručne sposobnosti – preslika rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornu osobu
Omotnicu C) prvonagrađenog rada pod imenom OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE otvaraju ovlaštene osobe Naručitelja / Raspisivača.

X. ZAVRŠNE ODREDBE
10.1. Predajom rada autori pristaju na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata natječaja.
10.2. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.
10.3. Iz ovog natječaja isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u točki 3.5.
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VII i IX
10.4. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade ili otkupom natječajnog rada stječe vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih i otkupljenih radova.
10.5. Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima i preporukama Ocjenjivačkog suda, a u vezi s daljnjom realizacijom prvonagrađenog rada. Prvonagrađeni rad ovog arhitektonsko-urbanističkog natječaja poslužiti će kao polazište za definiranje urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat uređenja prostora
10.6. Raspisivač natječaja se obvezuje da će izradu projektne dokumentacije potrebne za građenje ( idejni, glavni i izvedbeni projekt) koja je predmet natječaja, povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju je prvonagrađeni autor priložio u omotnici „C“ iz točke 9.5. i to u skladu s odredbama Pravilnika o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 85/99)
10.7. Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
-oglasa rezultata u dnevnom tisku
-javne izložbe,
- “Protokola Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja”
Predajom natječajnog rada autori pristaju na njegovo javno izlaganje.
10.8. Raspisivač i provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.
10.9. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada
10.10. Ovaj natječaj raspisan je u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG (NN 112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
10.11. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Zagrebu.

Izvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice