Rezultati natječaja: Poslovno - stambeni kompleks Ilica 212–214

Pristiglo je manje radova od potrebnih pet, što je propisani minimum da bi se podijelio cjelokupni nagradni fond. Ocjenjivački sud je zaključio da se nagradni fond proporcionalno smanji.
I. INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
STANOGRAD, stambeno-graditeljska zadruga, Ilica 109, Zagreb.

II. PROVEDBA NATJEČAJA:
PROJEKTI MARTINOVIĆ d.o.o., Hrgovići 31, Zagreb.

III. PROGRAM NATJEČAJA:

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJESENJA ZA GRADNJU POSLOVNO–STAMBENOG KOMPLEKSA U ZAGREBU, ILICA 212 – 214

Zagreb, srpanj 2014.

Izradio: Berislav Martinović, dipl.ing.arh.

IV. VRSTA NATJEČAJA:
Natječaj je otvoreni, državni, anonimni, jednostupanjski, za realizaciju.
Ovaj natječaj raspisan je u skladu Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma („Narodne novine“ broj 112/06.), a kojih su se svi sudionici dužni pridržavati.

Natječaj s gotovo identičnim programom je bio raspisan u prosincu 2013. godine, kao otvoreni s pozvanim autorima (registarski broj 172-ZG-UA), ali je zbog formalnih razloga obustavljen. Natječaj se sada ponovo provodi, s iznova verificiranim i ododbrenim Programom, ali bez pozvanih autora.

V. PODACI O RASPISU NATJEČAJA I ROKOVIMA:
Dana 6. veljače 2014. određen je registarski broj natječaja od strane Odbora za natječaje UHA/HKA i to: 174-14-ZG-A

Početak natječaja je 25. kolovoza 2014.
Obavijest o raspisu natječaja u sredstvima javnog priopćavanja: Jutarnji list,24. kolovoza 2014.
Rok za postavljanje pitanja: 10. rujna 2014.
Rok za odgovore natjecateljima: 15. rujna 2014.
Rok za predaju natječajnih radova: 26. listopada 2014. do 15:00 sati
Krajnji završetak rada ocjenjivačkog suda: 15. studenog 2014.
Otvorenje izložbe natječajnih radova: najkasnije 30 dana po završetku rada ocjenjivačkog suda.

VI. OCJENJIVAČKI SUD:
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:
Branko Ivanković, dipl.ing.stroj., predstavnik raspisivača
Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Berislav Martinović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Silvije Novak, prof.
Ivica Plavec, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica
Zvonimir Škegro, dipl.prav., predstavnik Raspisivača
Zamjenica člana ocjenjivačkog suda:

Gruša Bauman, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Stručna savjetnica ocjenjivačkog suda:

Melita Kanceljak Marelić,dipl.ing.arh., za pitanja zaštite od požara

Tehnička komisija:
Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tajnica natječaja:
Lada Horvat, dipl. ing.arh.

VII. PODACI O KONTAKTIMA SA SUDIONICIMA NATJEČAJA OD RASPISA DO PREDAJE RADOVA
Tijekom trajanja natječaja,natječajne podloge je preuzeo 21 autor/autorski tim, računajući i 6 timova koji su podloge preuzeli u prethodnom natječaju iz prosinca 2013., a kojima su, bez posebnog zahtjeva, poslane i podloge ovoga natječaja.
Do roka predviđenog za postavljanje pitanja(10. rujna 2014. godine) ocjenjivačkom sudu s pitanjima se obratilotri autora/autorske grupe. Postavljeno je ukupno pet pitanja.

Na sjednici održanoj 11. rujna 2014., ocjenjivački sud je razmotrio pristigla pitanja i formulirao odgovore koji su dostavljeni svim natjecateljima.(Odgovori na pitanja natjecatelja su PRILOG 1 ovog izvješća).

VIII. PRISPJELI I ZAPRIMLJENI RADOVI
U prostorijama Projekti Martinović d.o.o., Nova cesta 113, Zagreb, neposredno je predano 3 (tri) rada. Svi radovi predani su u propisanom roku, tj. do 26. listopada 2014. do 15:00 sati. Svi su radovi primljeni kao neoštećeni i propisno zapečaćeni. (Prijemna listapohranjena je u arhivi provoditelja.)

IX. OTVARANJE – ŠIFRIRANJE RADOVA
27. listopada 2014. godine su prispjeli radovi komisijski otvoreni, pregledani, popisani i numerirani. Komisiju su sačinjavali Hrvoje Bilandžić (tehnička komisija), Lada Horvat (tajnica natječaja), te Gruša Bauman i Berislav Martinović kao članovi ocjenjivačkog suda. Za šifriranje su određeni brojevi ″010″, ″020″ i ″030″. Šifre nisu povezane s prijemnim brojevima. Svi prilozi svakog pojedinog rada su numerirani identičnom šifrom.

Sve omotnice s podacima o autoru, ovlaštenju za projektiranje te s adresom za obavijest, pohranjene su u posebnom skupnom omotu, neotpečaćene. Zapisnik s otvaranja radova je PRILOG 2 ovoga izvješća.

X. IZVJEŠĆE TEHNIČKE KOMISIJE
Pregled radova od strane tehničke komisije izvršen je 29. i 30. listopada 2014. godine u prostorijama raspisivača, Ilica 134, u Zagrebu osiguranim za rad tehničke komisije i ocjenjivačkog suda. Izvješće tehničke komisije ocjenjivačkom je sudu izloženo na II. plenarnoj sjednici (3. studenoga 2014.).

Pregled radova obuhvatio je:
- kontrolu regularnosti i pravodobnosti predaje radova,
- kontrolu sadržaja i potpunosti obaveznih priloga,
- analizu projektnog rješenja, s osvrtom na kvantifikacijske pokazatelje,
- kontrolu opisa fazne izgradnje.

Tehnička komisija je utvrdila:

Ukupno je predano 3 rada i svi su predani na vrijeme i u zadanom roku. Kod svih radova zadovoljena je struktura i oprema obaveznih priloga (format A2, 2 elaborata formata A3 ili A4, 3 kuverte s autorskim podacima, 2 CD-a).

FORMAT A2
Svi su radovi predani na plakatima veličine A2. Pri tome rad „010“ ima 8 plakata, rad „020“ ima 14 plakata, rad „030“ ima 13 plakata.

TEKSTUALNI DIO
Svi radovi sadrže tekstualni dio u A3 ili A4 formatu.

CD
Svi radovi predani su na 2 CD-a, na kojima su traženi prilozi u digitalnom obliku.

OMOTNICE S AUTORSKIM PODACIMA
Svi radovi sadrže sve 3 tražene omotnice: s podacima o autorima, adresi za obavijest i ovlaštenju za projektiranje.

DODATNI PRILOZI
Niti jedan rad nema dodatnih priloga.

NACRTI 1:500
Svi radovi sadrže tražene nacrte u mjerilu 1:500.

NACRTI 1:200
Svi radovi sadrže tražene nacrte u mjerilu 1:200.

FAZNOST IZGRADNJE
Svi radovi sadrže prikaz faza izgradnje, no to je kod rada „010“ dosta nejasno i šturo.

PROSTORNI PRIKAZI
Svi radovi imaju dostavljene prostorne prikaze, pri čemu rad „030“ ima samo dva prikaza.

NAPOMENE:
- Tabelarni izvještaj tehničke komisije,s iskazom za svaki rad, je PRILOG 3 ovoga izvješća.
- Podaci unešeni u tabelarne prikaze, temelje se na provjeri tehničke komisije, a ne na iskazu površina pojedinih autora.
- Provjera broja garažnih mjesta je izvršena brojenjem istih, prema nacrtima.
- Predlaže se da sva tri pristigla rada budu u natjecanju za nagrade.

XI. TIJEK RADA OCJENJIVAČKOG SUDA

1. SJEDNICA
Telefonska sjednica tijekom natječaja, održana 11. rujna 2014., radi usuglašavanja odgovora na pitanja natjecatelja. Članovi ocjenjivačkog suda imaju od trenutka raspisa natječaja kompletan Program i Opće uvjete natječaja, koji su im dostavljeni na CD-u i na koji nisu imali primjedbe.

2. SJEDNICA
Druga je sjednica održana 3. studenog 2014. kao plenarna, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama raspisivača, Ilica 134, Zagreb, koje su opremljene i namjenjene za rad članovima ocjenjivačkog suda, stručne savjetnice, tehničke komisije i tajnice natječaja.

Nazočni: - članovi OS: Branko Ivanković, Nenad Kondža, Berislav Martinović, Silvije Novak, Lovorka Prpić, Zvonimir Škegro,

- zamjenica člana OS: Gruša Bauman,
- stručna savjetnica OS: Melita Kanceljak Marelić,
- tehnička komisija: Hrvoje Bilandžić,
- tajnica natječaja: Lada Horvat.
Odsutan: Ivica Plavec.

Nazočni su na početku sjednice potpisali autorske ugovore za sudjelovanje u ovome natječaju. Konstatira se da su svi prethodno potpisali izjave o prihvaćanju sudjelovanja u radu, prihvaćanju Programa i Općih uvjeta natječaja, prihvaćanju odredbi Pravilnika o nstječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN RH 112/06), poštivanju tajnosti, obvzu nazočnosti sjednicama, te odricanju od bilo kakvog rada koji može biti vezan za natječajne radove.

Tajnica natječaja je podsjetila članove ocjenjivačkog suda na bitne odredbe Pravilnika o natječajima, te o uobičajenom načinu na koji se organizira i odvija žiriranje.

Prisutni članovi zatim su jednoglasno, izuzev suzdržanog Nenada Kondže, izabrali Berislava Martinovića, dipl.ing.arh., za predsjednika ocjenjivačkog suda.

Prije početka rada je Nenad Kondža podnio zahtjev da istupi iz ocjenjivačkog suda, jer postoji mogućnost da bude u sukobu interesa, koji bi nastao uslijed poslovne suradnje s jednim od mogućih sudionika natječaja. Naime, ta je suradnja nastala u zadnje vrijeme, nakon njegovog izbora za člana ocjenjivačkog suda, jer se tijek ovoga natječaja, uslijed vanjskih pritisaka, na žalost razvukao na gotovo godinu dana. Postoji realna mogućnost da se iz firme s kojom u novije vrijeme surađuje, pojavi rad na natječaju, a on ne se ne želi naći u takvoj situaciji i ne želi nikakvu naknadu za dosadašnje aktivnosti u sudu. Ocjenjivački sud usvojio je zahtjev, te je ovlašteni arhitekt Nenad Kondža izuzet iz sastava ocjenjivačkog suda. Članovi ocjenjivačkog suda odlučili su da ga zamijeni dosadašnja zamjenica, ovlaštena arhitektica Gruša Bauman, u svojstvu punopravnog člana.

Gruša Bauman je izvjestila da je Ivica Plavec bolestan, te da više ne želi biti član ocjenjivačkog suda. Kako u ocjenjivačkom sudu ne bi ostao parni broj članova, Zvonimir Škegro je također odustao od članstva u ocjenjivačkom sudu, te je postao zamjenik člana, bez prava odlučivanja. Tako je utvrđen konačni sastav ocjenjivačkog suda:

1. Berislav Martinović, dipl.ing.arh., predsjednik
2 Gruša Bauman, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
3. Branko Ivanković, dipl.ing.stroj., predstavnik raspisivača
4. Silvije Novak, prof.
5. Lovorka Prpić, dipl.ing.arh.

Na plenarnoj sjednici, zbog davanja dopunskih tumačenja, sudjeluju i stručna savjetnica te član tehničke komisije, oboje bez prava glasa.

Svi prisutni potvrđuju da do sada nisu kontaktirali s bilo kojim natjecateljem o ničemu vezanom na ovaj natječaj i da to neće raditi do završetka rada ocjenjivačkog suda, da će čuvati anonimnost natjecatelja i neće iznositi pretpostavke o mogućim autorima, te da će čuvati sve podatke o radu ocjenjivačkog suda, do njihovog objavljivanja.

Budući je stiglo manje radova od potrebnih pet, što je propisani minimum da bi se podijelio cjelokupni nagradni fond od 310.000,00 kuna, ocjenjivački sud je na prijedlog predsjednika zaključio da se nagradni fond proporcionalno smanji (za 40%), te da iznosi ukupno 185.000,00 kuna. Prvonagrađenom radu će pripasti 95.000,00 kn, drugonagrađenom 55.000,00 kn i trećenagrađenom 35.000,00 kn. Odlučeno je da je nakon pregleda radova moguća i drugačija raspodjela nagradnog fonda.

Tehnička komisija je zatim ocjenjivačkom sudu prikazala zaključke o svakom pojedinačnom, prispjelom radu. Komisija je detaljno ispitala natječajne radove prema zahtjevima iz raspisa natječaja, te u svome Izvješću tabelarno iskazala kvantitativne i stručne podatke bitne za ocjenjivanje, za svaki prispjeli natječajni rad posebno.

Ocjenjivački sud prihvaća izvještaj tehničke komisije, te donosi jednoglasnu odluku da svi radovi (ukupno tri rada) imaju pravo daljnjeg natjecanja.

Nakon izvješća tehničke komisije, stručna savjetnica ocjenjivačkog suda za pitanja zaštite od požara, Melita Kanceljak Marelić, iznijela je svoje zaključke o radovima, uz napomenu da su Zakon i podzakonski

akti iz područja zaštite od požara u fazi izrade, te da se do tada provode dosadašnje odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, kao pravilo tehničke prakse. Budući se niti jedan rad ne ističe po pitanje zaštite od požara niti u pozitivnom niti negativnom smislu, predlaže da svi radovi ostaju ravnopravno u konkurenciji. Za hotelski sadržaj u radu pod šifrom ”010” nije predviđeno drugi siguran izlaz, a temeljem Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih sadržaja, trebala bi biti dva izlaza, no to je moguće na više načina ugraditi u ovaj rad.


Sukladno Općim uvjetima natječaja, pri ocjenjivanju radova, ocjenjivački sud je valorizirao (pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga):

- kreativnost i arhitektonski doprinos javnom gradskom prostoru,
- kvalitetno funkcionalno i oblikovno rješenje,
- racionalnost, izvodljivost i faznost, te ekonomičnost u izgradnji i održavanju.

Nakon zajedničkog razmatranja radova, članovi ocjenjivačkog suda su pristupili individualnom pregledu radova.
Članovi ocjenjivačkog suda detaljno su analizirali i diskutirali o svakom natječajnom radu. U raspravu su uključeni i svi članovi radnih tijela sa svojim sugestijama i prijedlozima.Nakon što su razmijenili zapažanja temeljem utvrđenih kriterija za valoriziranje i odabir radova, donešena je zajednička ocjena da sva tri rada konkuriraju za nagrade.

Radovi se dodatno razmatraju i konstatira se da postoji vidljiva razlika u kvaliteti radova, koja ne ostavlja nedoumice u njihovom rangiranju. Pristupa se glasanju i jednoglasno se donosi konačna odluka o plasmanima. Radovi su rangirani za nagrade sa sljedećim poretkom:

- Rad pod šifrom„020“ rangiran je za I. nagradu,
- Rad pod šifrom„030“ rangiran je za II. nagradu,
- Rad pod šifrom„010“ rangiran je za III. nagradu.

Nakon otvaranja omotnica s imenima autora, utvrđeno je da su svi nagrađeni imali pravo sudjelovanja u natječaju. Izvršena je provjera sposobnosti prvonagrađenog rada (podaci iz 3. omotnice), te je potvrđeno da omotnica sadrži sve potrebne podatke i da svi podaci odgovaraju traženim uvjetima. Budući nema natječajnih radova koji nisu nagrađeni, svi se podaci o autorima objavljuju, a dobitnici nagrada su odmah o tome telefonski obavješteni.

I. NAGRADA
u netto iznosu od 95.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „020“
autor: Radionica arhitekture d.o.o., Črnomerec 135, Zagreb
opunomoćenik: Goran Rako dipl.ing.arh.

OBRAZLOŽENJE:

Rad ima vrlo kvalitetnu dispoziciju sadržaja i njihov vertikalni zoning, dosljedan je i originalan u prostornom odnosu prema okružju. Podzemne su etaže logično riješene, a pozitivno je aktiviranje prve podzemne etaže za javne sadržaje (dvorana, bazen). Prizemlje i prvi kat imaju javne funkcije integrirane u jedinstven prostor, a sadržaji hotela su smješteni na višim etažama i formiraju novo pročelje Ilice. Raznoliki istaci prema Ilici oblikuju dinamično ulično pročelje, čime svaka smještajna jedinica dobiva posebnost u odnosu na druge. Obloga pročelja drvetom je upitna iz tehničkih i protupožarnih razloga.
Posebno je afirmativno vrednovan smještaj visokog, stambenog dijela građevine u unutrašnjost bloka, čime se minimalno narušava karakter Ilice. Ocijenjeno je da ovaj prostor nije mjesto za agresivan pristup prema Ilici. Tlocrtno je stambeni toranj lucidno razdijeljen u dva volumena: Time se postižu odlične tlocrtne površine svake od te dvije lamele, primjereno ekskluzivnom stanovanju kakvo se i može očekivati u ovoj zoni, a čemu odgovaraju i postignute atraktivne panoramske vizure. Ujedno se ponavlja model ″dva tornja″, kakav je više puta izveden u bližem okružju. Ocjenjivački sud drži da treba ispitati mogućnost da veza između lamela bude još gracilnija (otvorene galerije ili sl.). Ocjenjivački sud u daljnjoj razradi sugerira i mogućnost ispitivanja različitih tlocrtanih formi svakog od volumena. Oblikovanje tornjeva karakterizira ozelenjena fasada, koja je logičan nastavak zelenih krovova iz kojih tornjevi izrastaju, no upitna je opravdanost izvedbe takve fasade na sjevernoj strani. Principijelno se podržava maksimalna primjena zelenih krovova i njihovo aktivno korištenje, kako bi se djelomično kompenzirala velika izgrađenost.

Ocjenjivački sud pozitivno vrednuje mikrourbanistički pristup, posebno dinamiziranje Ilice raznolikim novim sadržajima, a predlaže da se razmotri potreba jače pješačke veze s Kuniščakom. Oblikovanje zgrade u cjelini odlikuje dosljedan i suvremen arhitektonski rječnik.
Konstruktivni sustav je uvjerljiv, a zaštita građevne jame respektirana. Faznost u izhođenju dozvola i izgradnji cjeline je logična.


II. NAGRADA
u netto iznosu od 55.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „030“
autor: Željko Ivošević, dipl.ing.arh., Schleifmühlgasse 4/9, Wien, Österreich
suradnici: Željko Jambrešić, dipl.ing.arh.Zagreb
Ankica Jankov, dipl.ing.oec.Wien, Österreich
OBRAZLOŽENJE:

Korekretna prostorna dispozicija, rješenje prometa i garaže. Visoka građevina je uvučena u odnosu na uličnu plohu, a tlocrtni lom omogućava da se iz pojedinih uličnih vizura ″sakrije″ dio tog volumena.
Dosljedno, gotovo asketsko oblikovanje, s naglaskom na raster konstrukcije, predstavlja osvježenje u poplavi forsiranih oblikovnih senzacija. Diskretni detalj dvostrukog stupa na mjestu tlocrtnog loma pokazuje rafinman, a oblikovno uspjela veća visina zaključne etaže, u nekoj je mjeri devalvirana upitnom namjenom („sky bar“). U cjelini, problematično je što konstruktivni sustav visoke zgrade nije logično proveden u niže etaže.

Sve nadzemne namjene, a posebno stambena u tornju, vrlo su šturo definirane. Stambene jedinice imaju problematične dispozicije ulaza i teško bi tijekom razrade dobili kvalitetne stanove. Upitno je rješenje visokog objekta sa samo jednim stubištem.
Projekt ne ostvaruje čak 75 potrebnih parkirališta, što se teško može opravdati preklapanjem s drugim sadržajima.


III. NAGRADA
u netto iznosu od 35.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „010“
autori: Hrvoje Marinović, dipl.ing.arh., Karamanova 8, Split i
Ana Tomšić, dipl.ing.arh., Vara 1, Dubrovnik
suradnici: Stjepan Miketek, mag.ing.arh.,Split
Maria Agudo-Praena stud. arh., Sevilla, Espana
OBRAZLOŽENJE:

Pristup projektu je doveo do pomalo pompoznog rezultata, koji nadilazi značenje prostora i programa. Postava visokog tornja paralelno s Ilicom, na građevnu liniju ulice, nije se pokazala uspješnom, tim više jer je oblikovanje kruto i shematično.
Rad odlikuje pozitivna želja da se napravi veliki otvoreni javni prostor – svojevrsni trg u unutrašnjosti bloka. Pokušaj da se na prostoru toga trga pomiri visinska razlika Ilice i Kuniščaka nije uspio i uvjetovao je funkcionalne i prostorne probleme, tako da dječji centar ima samo zenitalno osvjetljenje.
Ostvaren je dobar odnos potrebnih i projektiranih parkirališnih mjesta.
Nije jasna faznost projekta. Sve etaže su nepotrebno previsoke, a kontruktivni sustav visoke građevine se gubi u etažama s bazenom i wellnessom.


XII. ZAVRŠNE NAPOMENE

Rezultatinatječaja biti će objavljeni u Jutarnjem listu, a izložba natječajnih radova će biti u prostorima GSZ STANOGRAD, Ilica 134, od 1. do 8. prosinca, svaki radni dan od 9 do15 sati.

Konačni izvješće ocjenjivačkog suda se potpisuje u pet primjerka, od čega se jedan dostavlja Odboru za natječaje UHA/HKA, jedan ostaje Provoditelju i tri Raspisivaču. Sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06), preslika se dostavlja svim natjecateljima.


XIII. OVJERA KONAČNOG IZVJEŠĆA OCJENJIVAČKOG SUDA

Potpisujući ovo Konačno izvješće, članovi ocjenjivačkog suda potvrđuju točnost njegovog sadržaja. Predsjednik ocjenjivačkog suda svojim potpisom potvrđuje da su izmirene sve materijalne obveze prema svim sudionicima natječaja.OCJENJIVAČKI SUD


izvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice