Podcentar Poreča

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
ŠPADIĆI - VELI-MALI MAJ
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja podcentra Grada Poreča/Špadići – Veli-Mali maj.

Izgradnja i uredenje Podcentra grada Poreca program je od posebnog interesa Grada Poreca, kojim se osiguravaju standardi za uredenje središta sjevernog dijela grada Poreca sa centralnim, javnim, stambenim, poslovnim i drugim sadržajima.
Kako se u Gradu Porecu provode stalna nastojanja za podizanjem kvalitete življenja kako u postojecim gradskim stambenim zonama (naseljima) tako i u planiranju novih stambenih zona, to postoji cilj i potreba i za disperzijom centralnih i javnih sadržaja, koji su danas koncentrirani u užem centru grada. Stoga je uredenje lokacije poseban zadatak u oblikovanju strukture i slike grada.

http://dai-sai.hr/web/?p=754
vrh stranice