Očitovanje HKA i UHA na Prijedlog zakona

HKA i UHA uputili su tekst očitovanja na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama
Hrvatska komora arhitekata (HKA) i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) uputili su tekst očitovanja na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama, na poziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.


Predmet: Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama - očitovanje

Poštovana gđa. Državna tajnice,

Temeljem Vašeg zahtjeva za očitovanjem na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama (U daljnjem tekstu: Zakon) od 06.06.2011.g., a u okviru našeg stručnog djelokruga, očitujemo se na Prijedlog Zakona koji ste nam uputili.

Nažalost, uz naglašavanje moralnog aspekta Prijedloga Zakona, koji dovodi u pitanje jednakost i prava građana Republike Hrvatske, moramo Vas izvijestiti da je Hrvatskoj komori arhitekata i Udruženju hrvatskih arhitekata predmetni Prijedlog Zakona stručno neprihvatljiv zbog kriterija kako slijedi:

Prijedlogom Zakona se ne propisuje stručno vrednovanje, odnosno zadovoljavanje minimalnih prostorno-planerskih kriterija kako za područja koja su zahvaćena nezakonitom gradnjom, tako i za pojedinačne građevne čestice, a kojima se treba osigurati nužni urbano-komunalni standard koji uključuje pristup S prometne površine i pristup za vatrogasna vozila, potrebna parkirališna mjesta, te podjednaki uvjeti kvalitete boravka, pogleda i osunčanja za sve zgrade unutar ili neposredno uz zahvat u prostoru.
Također, Prijedlogom Zakona se ne propisuje niti zadovoljavanje bitnih zahtjeva za građevinu propisanih člankom 14. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a kojima se osigurava higijena i zdravlje Ijudi, odnosno sigurnost u korištenju kako za trenutne i buduće korisnike predmetne zgrade tako i za korisnike zgrada na susjednim građevnim česticama.
Prijedlog Zakona neprimjerno propisuje jednaku proceduru ozakonjenja za sve zgrade, ne razlikujući pritorn vrlo širok raspon nezakonite izgradnje kako po namjeni tako i po veličini istih, od zgrada za osobne potrebe stanovanja ili gospodarstva pa do apartmanskih, odnosno višestambenih zgrada, te gospodarskih zgrada koje su građene za prodaju na tržištu.
Istovremeno, Prijedlogom Zakona je bitno umanjena zaštita obalnog pojasa, područja od neprocjenjivog nacionalnog interesa.
Predloženirn postupkom ozakonjenja ne predlažu se, a samim time se i destimuliraju, s aspekta struke moguća poboljšanja stanja u prostoru, od pojedinačnog usklađenja nezakonitih zgrada s prostorno-planskim dokumentima, poboljšanja postoječeg urbanog standarda pa do izrade planova urbane sanacije za veća područja zahvaćena nezakonitorn gradnjom.
U tom smislu, vrijednirn se smatraju odredbe članaka 27. i 28. Prijedloga Zakona koje bi potaknule aktiviranje postojećih mehanizama (kroz uredbu ili naputak Ministarstva) i bile prvi korak za ustanovljavanje stanja u prostoru kroz izradu tematskih izvješća o stanju u prostoru, zatim analize prostornih pokazatelja i utvrđivanja metodologije sanacije kroz prostorno planersku dokumentaciju. Temeljem takve procedure, uz razlikovanje pristupa prema tipu izgradnje, veličini i namjeni, te stupnju utjecaja na okoliš, moglo bi se pristupiti primjeni zakonskog rješenja koje bi trebalo opteretiti, u budućnosti bespravnog graditelja, davanjima koja će takvu gradnju učiniti neisplativorm. Općenito, predmetni Prijedlog Zakona značajno obesnažuje od nezavisnosti uložene napore za uređenjem i zaštitorn hrvatskog prostora s dugoročno nesagledivim i nepopravljivim posljedicama na njegovu kvalitetu, a sasvim nesrazmjerno potencijalnim kratkoročnim financijskim i političkim koristima od istog.
Problem bespravne gradnje je dugogodisnji problem koji iziskuje kvalitetno rješenje i ne može ga se niti ignorirati ni ukinuti, vec ga je potrebno riješiti na jasan i nedvosmislen način. Kako nema univerzalnog pravila za sve slučajeve, pravila moraju biti pomno i stručno razrađena da pokrivaju najveći broj i vrste slučajeva nezakonite gradnje, a da se pritom poštuje pravo i obveza zaštite javnog interesa, na maksimalni mogući način.

Shodno svemu navedenom, U ovom trenutku upučujemo Vam generalne primjedbe na predmetni Zakon, te predlažemo da zajednički, s drugim stručnim tijelima iz djelokruga predmetnog Zakona, pristupimo temeljitoj analizi i izradi Prijedloga Zakona kojim će se ostvariti nužno potreban stručni i politički konsenzus na dobrobit održivog razvoja i kvalitete izgrađenog prostora Republike Hrvatske i svih njenih građana.

S poštovanjem

Tomislav Ćurković, predsjednik HKA
Hrvoje Hrabak, predsjednik UHA

izvor: www.uha.hr
http://www.uha.hr/direkt2010.php?tekst_id=3575

Poziv HKA za sujelovanjem u očitovanju MZOPUG
http://www.arhitekti-hka.hr/hr/obavijesti/prijedlog-zakona-o-postupanju-s-nezakonitim-zgradama,58.html


Prijedlog zakona: Dokument

fotografije: Duje Kaliterna
vrh stranice