Natječaj: OHBP Split

Objavljen je Natječaj za izradu idejnog urbanisticko – arhitektonskog rješenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s Hitnim dječjim prijamom i Zavodom za hitnu medicinu.
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJAMA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT (OHBP)
S HITNIM DJEČJIM PRIJAMOM I ZAVODOM ZA HITNU MEDICINU

Evidencijski broj nabave: 25/ 2015 E-VV
Registarski broj natjecaja Hrvatske komore arhitekata: 26-15/ST-UA/NJN

ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - PRIJAVA PROJEKTA CPV: 71200000-0

UVJETI NATJEČAJA
Split, studeni 2015.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

raspisuje, a GEOPROJEKT d.d.organizira i provodi
javni, opci (otvoreni), u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanisticko – arhitektonskog rješenja
Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s
Hitnim dječjim prijamom i Zavodom za hitnu medicinu

OPCI UVJETI NATJEČAJA

NARUČITELJ - RASPISIVAČ NATJEČAJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT,
Spinciceva 1, 21000 SPLIT,
OIB: 51401063283,
Telefon: 021/556-111
Telefax:021/389-563
e.mail: kbcnabava@kbsplit.hr
Odgovorna osoba RaspisivaČa: sanacijski upravitelj doc. prim. dr.sc. Nikola Kolja Poljak,

PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA
GEOPROJEKT d.d.
Sukoišanska 43, 21 000 Split
OIB: 2562366485
Telefon: 021/277-110
Telefax: 021/277-144
kojeg zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Mihotić, dipl.ing.gra.

VRSTA NATJEČAJA
Javni, opci (otvoreni), u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju.

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja, s osobitim naglaskom na medicinsko - tehnološko rješenje, Objedinjenog hitnog bolnickog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s Hitnim dječjim prijamom i Zavodom za hitnu medicinu, koje ce poslužiti kao strucna podloga za dobivanje akata za izgradnju iste, (izradu projektne dokumentacije sa svim pripadajucim dozvolama i potvrdama) za realizaciju odnosno izgradnju Objedinjenog hitnog bolnickog prijama Klinickog bolnickog centra Split (OHBP) s Hitnim djecjim prijamom i Zavodom za hitnu medicinu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Uvjet stručnosti natjecatelja je zadovoljen kada je barem jedan od autora natjećajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti
arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali oni se ne smatraju autorima natječajnog rada.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja Natječajni elaborat natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama organizatora - provoditelja www.geoprojekt.hr
Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa:
Ovlaštena arhitektica Ivana Bojić, dipl.ing.arh., A 3167, Geoprojekt d.d., Sukoišanska 43, Split, tel. 021 277 130

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina odnosno 12. 11. 2015. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja zaključno do 11. 12. 2015.
Pitanja s naznakom „PITANJA ZA NATJEČAJ - OHBP KBC SPLIT“ se dostavljaju e‐mailom na adresu raspisivača: kbcnabava@kbsplit hr
Pisani odgovori bit ce objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina najkasnije do 22. 12. 2015. godine.

Rok za predaju natječajnih radova je 15. 02. 2016. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Natječajni radovi se mogu predati osobno ili putem pošte odnosno brzom dostavom
na adresu raspisivača (naručitelja): Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Spinciceva 1.
Ured protokola, Upravna zgrada soba br.1. I kat.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 03. 03. 2016.
Obavijest o rezultatima natječaja bit ce dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila,
najkasnije 8 dana od završetka rada Ocjenjivackog suda.
Izložba natječajnih radova održat ce se po završetku rada Ocjenjivačkog suda najkasnije u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.
Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dan od završetka izložbe,
nakon kojeg roka Raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond od 360 000, 00 kn bez PDV-a (neto), 450 000,00 kn s PDV-om (bruto).
Nagradni fond je izračunat temeljem Pravilnika o standardu usluga arhitekata, na osnovi
planirane okvirne vrijednosti izgradnje od cca 40 000 000,00 kn (6100 kn/m²).
Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i
odgovaraju Uvjetima natjecaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
broj nagrada neto iznos *bruto iznos

I. nagrada 144 000 180 000
II. nagrada   90 000 112 500
III. nagrada   54 000   67 500
IV. nagrada   43 000   53 750
V. nagrada   29 000   36 250

*bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik
PDV-a.
S nagrađenim natjecateljima Raspisivač će sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni
natjecatelji izdati račun sukladno zakonskim propisima.
Raspisivač će nagrade natjecateljima isplatiti u roku 30 (trideset) dana od isteka roka za žalbu.
Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 7 (sedam)
odlukom Ocjenjivačkog suda proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.
Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom rangu radova u skladu s Uvjetima
natječaja.
Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNICI, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNIK
Raspisivac (Narucitelj) imenuje članove i zamjenike članova Ocjenjivačkog suda, Stručne savjetnike,
članove Tehničke komisije i Tajnika natječaja.

Ocjenjivački sud
Za ocjenu pristiglih natjecajnih radova po utvrenim kriterijima imenovan je Ocjenjivački sud od sedam (7)
članova u sastavu:
1. doc.prim.dr.sc. Nikola Kolja Poljak, predstavnik Raspisivača
2. dr.sc. Dinko Pivalica, predstavnik Raspisivača
3. Štefica Tošev, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
4. Branislav Trifunovic, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik Raspisivača
5. Dražen Pejkovic, dipl.ing.arh., predstavnik Grada Splita
6. Ružica Batinic - Santro, dipl.ing.arh., predstavnica Grada Splita
7. Ivana Bojic, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja


Zamjenici članova Ocjenjivačkog suda:
1. Eugen Širola, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
2. Desa Ora - Cecuk, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica


Tehnička komisija:
1. Branka Mimica, dipl.ing.arh.
2. Nora Nikšic, dipl.ing.arh.


Stručni savjetnici:
1. Dr.med. Žarko Ardalic
2. Prim.prof.dr.sc. Zdravko Perko
3. Prof.dr.sc. Ante Buca
4. Prim.dr.sc. Silvija Hunyadi-Anticevic
5. Marija Županovic, vms


Tajnica natjecaja:
Gorana Barbaric, mag.ing.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklaenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivacki sud ce iste valorizirati na temelju slijedecih kriterija:
- medicinsko - tehnološka funkcionalnost rješenja,
- opis nacina povezanosti i funkcionalnosti novoprojektiranih medicinsko - tehnoloških (i
instalacijskih) cjelina sa postojecima na lokaciji Firule,
- racionalnost i ekonomicnost rješenja,
- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrenih natjecajnim Programom,
- logicnost i funkcionalnost prostorne organizacije te horizontalne i vertikalne komunikacije,
- estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja,
- održiva gradnja,
- energetska ucinkovitost,
- inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.

Iz Natjecaja ce se iskljuciti radovi koji nisu izraeni u skladu s Programom i uvjetima Natjecaja
odnosno:
a/ ako su predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima Natjecaja
b/ koji ne sadrže priloge navedene u ovim uvjetima Natjecaja
c/ cija oprema natjecajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima Natjecaja (poglavlje VIII)
d/ koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natjecaja

UVJETI NATJEČAJA

NATJEČAJNI PROGRAM

PROJEKTNI PROGRAM



izvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice