Legalizacija je opet aktualna!

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. lipnja 2018.
Vlada RH je na sjednici od 9. veljače 2017. prihvatila izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) i Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) kako ih je predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Donošenjem predloženih izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

1. Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjevado 30. lipnja 2018.

2. Mijenja se način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva

 • 30 % umjesto 20 % sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
 • 30 % umjesto 20 % sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija umjesto upravnog tijela
 • 30 % sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi
 • 40 % umjesto 50% sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

3. Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu

4. Poboljšava se učinkovitosti provedbe Zakona dodatnim pojašnjenjima i otklanjanjima dvojbi u vezi s:
 • dostavom poziva, rješenja i drugih akata preko oglasne ploče
 • arhiviranjem spisa predmeta
 • pravnim posljedicama ozakonjenja zgrada koje su ozakonjene kao završene
 • evidentiranjem ozakonjenih zgrada u katastru

Donošenjem predloženih izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju:

1. Usklađuje se Zakon s Direktivom 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28.8.2014.),

2. Poboljšava se učinkovitosti provedbe ZAKONA u bitnome na slijedeći način:

 • detaljnije se definiraju, odnosno redefiniraju određeni pojmovi koji se rabe u Zakonu (građevinska (bruto) površina, zahvati u prostoru koji se ne smatraju građenjem, osnovna infrastruktura i urbanistički plan uređenja)
 • proširuje se krug građevina čije se građenje može planirati izvan građevinskog područja (reciklažna dvorišta za građevinski otpad unutar eksploatacijskih polja)
 • jasnije se uređuje pitanje uvjeta za planiranje u zaštićenom obalnom području, poboljšava se zaštita tog područja
 • omogućava se utvrđivanje posebnih uvjeta prije izrade idejnog projekta, te se jasno propisuje nadležnost u slučaju odbijanja zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta
 • omogućava se izdavanje lokacijske dozvole u onim slučajevima u kojima obveza izdavanja te dozvole nije propisana Zakonom o prostornom uređenju, ako stranka ocjeni da joj je ta dozvola potrebna
 • briše se obveza izdavanja lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe te se omogućava izdavanje lokacijske dozvole za rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona
 • briše se rok u kojemu se mogu mijenjati i dopunjavati prostorni planovi doneseni na temelju zakona koji su važili prije Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13)
3. Ispravljaju se greške nastale u tekstu Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13).


izvor: mgipu

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice