Agmar

Agmar UPI-2M poslovne zgrade

FOTOGRAFIJE

UPI-2M
  • Grad: Zagreb-Novi Zagreb
  • Godina projekta: 2002
  • Godina izvedbe: 2005
  • Tip građevine: poslovne zgrade
  • Površina: 3600,00 m2
  • Investitor: Agmar d.o.o.
KONTEKST - parcela građevine nalazi je u jugoistočnom dijelu grada, u specifičnom heterogenom okruženju programatski različitih površina i morfologije: istočno njive, plastenici, gradsko odlagalište otpada; zapadno novozagrebačka naselja; sjeverno š k o l a u p r i r o d i , o b i t e l j s k e k u ć e , v o j a r n a , a v e n i j a , m o s t , r i j e k a ; j u ž n o r a n ž i r n i k o l o d v o r , a e r o d r o m .

KONCEPT - odgovor na kompleksan okoliš nije pronađen u morfološkoj prilagodbi, već u transformaciji formi koje ujedinjuju logiku zatečenih elemenata plastenika/vagona/hangara i arhitektonske interpretacije sadržaja. predstavljena je morfologija monovolumena i kao o b l i kovna r e p r e z e n t a c i j a p r o g rama koj e g ud o m l j u j e . nova autonomna f o r m a u i n t e rak c i j i sa okol i š e m p o p r i m a p o j e d i n e r a z l i č i t e ob l i kovne d e t a l j e .

PROGRAM - konstrukcijski kostur je sačinjen od rebara i opne razapete između njih. utroba volumena je programski riješena dualno uredski dio građevine strukturiran je troetažno, a sastoji se od glavnog centralno postavljenog ulaznog halla koji distribuira
kretanje u svim smjerovima. oko halla smještena je poliklinika i ljekarna u prizemlju, drugi kat je organiziran uredima različitih veličina, a treći se sastoji od kuhinje, kantine, polivalentne dvorane i nekoliko ureda. stražnji dio objekta zauzima skladište i e n e r g e t s k e p r o s t o r i j e . z a m i š l j e n o j e o b l i k o v a n j e k o j e m a n j i m i n t e r v e n c i j a m a m o ž e u s e b e p r i m i t i i r a z n e d r u g e z a n i m l j i v e k o m b i n a c i j e p r o g rama u b u d u ć n o s t i .

OBLIKOVANJE - zapadno pročelje zamisljeno je kao reprezentacija presjeka na toj poziciji. sjeverno i južno pročelje perforirano je naizgled nasumice razbacanim prozorima. kao akcent na sjevernom pročelju pojavljuje se non-šalantno postavljen crveni kubus ureda direktorice. materijal sjeverne, južne i krovne fasade je jednak - kal-zip lim. u interijeru su zamišljeni brojni zanimljivi vizualni i prostorni - horizontalni i vertikalni prodori.

KONSTRUKCIJA - nosiva krovna konstrukcija objekta je napravljena od montažnih prefabriciranih armiranobetonskih elemenata lučnog oblika koji se skraćuju da bi se dobio nagib krova u uzdu nom presjeku. to rezultira tlocrtnim širenjem objekta.
sekundarna konstrukcija je pocinčani čelični trapezni lim visine vala 20 cm. pokrov konstrukcije čini kal-zip lim. unutar uredskog dijela nalazi se nosiva spregnuta (čelik + AB) međukatna konstrukcija.
vrh stranice